Anasayfa AVM Etkinlik AVM Etkinlik Bu Benim Dünyam
Pazartesi, 27 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
AVM Etkinlik
Çarşamba, 28 Kasım 2012 11:17

 

Beylikdüzü Migros AVM Çocuk Kulübü?nün ekolojik bilinci yaymak üzere küçük aktivistlerle ba?latt??? Yeryüzü Hareketi, Ocak ay?na kadar sürecek olan ?Bu benim Dünyam!? etkinlikleri ile devam ediyor. Yeryüzündeki ya?am?n ortak ya?am?m?z oldu?unu tüm al??veri? merkezi ziyaretçilerine hat?rlatarak, çocuklar? birer do?a gönüllüsü olarak bu ortak ya?ama katma hedefiyle ba?layan ?Yeryüzü Hareketi?; bu ay da ne?eli aktiviteler, e?itici atölyeler, do?al hayat? anlamaya ve korumaya yönelik pek çok de?erli aksiyonla ?Bu Benim Dünyam!? diyecek.


Ekim ay?nda aktif do?a kurulu?lar?n?n destek verdi?i, görsel ve yaz?l? kaynaklar, söyle?i ve sunumlarla Çocuk Kulübü üyelerine do?rudan ula?an aktiviteler; miniklerce haz?rlanan bildiriler, at?k maddelerin kullan?m?yla olu?turulan çe?itli sanatsal çal??malar ve Tiyatro Alk?? taraf?ndan sahnelenen çevre temal? ?Ben Çöp De?ilim? oyunuyla küçük aktivistleri büyük i?lerle a??rlam??t?.Beylikdüzü Migros AVM Çocuk Kulübü ?Yeryüzü Hareketi?, bu ay da ayn? yüksek tempoyu sürdürerek Dönü?üm Sanat? Uygulamalar?, Kullan?labilir Ekolojik Ürün Tasar?m?, Enstalasyon Sanat? gibi pek çok atölyeyi içeren, temaya uyumlu oyunlarla zenginle?tirilmi?, çocuklara ?do?an?n bir parças? olarak insan, insan?n bir parças? olarak do?a? alg?s?yla tan??t?rmaya dayal? bir programla dopdolu olacak. Her zaman oldu?u gibi tüm çocuklar?n ücretsiz kat?l?m?yla ve lider e?itmenler e?li?inde devam ederek Pazar günlerini faydal? ve ne?eli saatlere dönü?türecek olan program; alternatifanne.com?un deste?iyle, kukla ve obje sanatç?s? Ça?layan Sevinçer?in çok özel uygulamalar?yla, Ekoloji Okulu dersleriyle, Tiyatro Alk?? ve Masal Tersanesi?nin do?aya ve do?ala yönelik oyunlar?yla ve Beylikdüzü Migros AVM?nin Hat?ra Orman? a?aç ekimiyle do?a gönüllüleri Çocuk Kulübü üyeleri için haz?rland?.

PROGRAM

KASIM 2012

04 KASIM 2012 PAZAR

14.00- 18.00 Dönü?üm Sanat? Uygulamalar?

14.00 - 14.30 Söyle?i Atölyesi / Enstalasyon (Yerle?tirme) Sanat?

14.30 ? 18.00 Ça?layan Sevinçer?le Enstalasyon Uygulama

11 KASIM 2012 PAZAR

14.00-18.00 Alternatif Anne Organik Mutfak Atölyesi / Organik Kurabiye Yap?m?

18 KASIM 2012 PAZAR

14.00 - 18.00 Dönü?üm Sanat? Uygulamalar?

14.00 ? 15.00 Yeryüzünün Rehberleri / EKOLOJ? OKULU

15.00 - 16.00 Kukla Tasar?m? Atölyesi / A?aç Kuklalar? Yap?m?

16.00 - 18.00 Minik Bahç?vanlar Atölyesi / Beylikdüzü Migros AVM Çocuk Kulübü Hat?ra Orman? ? A?aç Ekimi

25 KASIM 2012 PAZAR

14.00- 18.00 Dönü?üm Sanat? Uygulamalar?

14.00 - 14.30 Söyle?i Atölyesi Enstalasyon (Yerle?tirme) Nedir?

14.30 ? 17.00 Ça?layan Sevincer?le Enstalasyon Uygulama

17.00 - 18.00 Beylikdüzü Migros AVM Çocuk Kulübü Yeryüzü Hareketi Poster Bildiri Sunumu

ARALIK 2012

02 ARALIK 2012 PAZAR

14.00- 18.00 Dönü?üm Sanat? Uygulamalar?

14.00 ? 15.00 Yeryüzünün Rehberleri / EKOLOJ? OKULU

15.00 - 16.30 Oyuncak Tasar?m Atölyesi / Bez Oyuncak Yap?m?

16.30 - 18.00 Ekolojik Ürünler Atölyesi / Tah?l Kesesi Tasar?m?

09 ARALIK 2012 PAZAR

17.00 - 18.30 KUKLA T?YATROSU / ?FLAM?NGO DOM?NGO? MASAL TERSANES? 

16 ARALIK 2012 PAZAR

14.00 ?18.00 Dönü?üm Sanat? Uygulamalar?

14.00 ? 15.00 Yeryüzünün Rehberleri / EKOLOJ? OKULU

15.00 ? 16.30 Ekolojik Ürünler Atölyesi / Bez Çanta Yap?m?

16.30 ? 18.00 Tasar?m Atölyesi / At?k Kutusu Yap?m?

23 ARALIK 2012 PAZAR

14.00 ? 18.00 Dönü?üm Sanat? Uygulamalar?

14.00 ? 15.00 Yeryüzünün Rehberleri / EKOLOJ? OKULU

15.00 ? 16.00 Ekolojik Ürünler Atölyesi / Su ?i?esi Tasar?m?

16.00 - 18.00 Minik Bahç?vanlar Atölyesi / Beylikdüzü Migros AVM Çocuk Kulübü Hat?ra Orman? ? Sulama ve A?aç Ekimi

30 ARALIK 2012 PAZAR

17.00-18.00 ÇOCUK T?YATROSU / ?SEV?ML? D?NAZORLAR? T?YATRO ALKI?

OCAK 2013

06 OCAK 2013 PAZAR

14.00- 18.00 Dönü?üm Sanat? Uygulamalar?

14.00 ? 15.00 Yeryüzünün Rehberleri /EKOLOJ? OKULU MEZUN?YET TÖREN?

15.00 - 16.00 Migros Çocuk Kulübü Yeryüzü Hareketi Poster Bildiri Sunumu

16.00 - 17.30 Kukla Atölyesi / Eldiven Kukla Yap?m?

17.30 ? 18.00 Dünya Sahnesinde! / Çocuk Gösterileri


12 OCAK 2013 CUMARTES? HANDIMALS SHOW

ETKINLIK DETAYLARI

Ak?ldan Kalbe, Kalpten Do?aya

?Belirli bir mekan için yarat?lan, mekan?n niteliklerini kullan?p irdeleyen ve izleyici kat?l?m?n?n temel bir gereklilik oldu?u sanat türü olarak tan?mlanan? enstalasyon (yerle?tirme) sanat?, kukla ve obje tasar?m? sanatç?s? Ça?layan Sevinçer liderli?inde 4 Kas?m günü çocuklar?n tam kat?l?m?yla uygulanacak. Sevinçer?in do?al hayat? koruma anlay???n? ve çevre bilincini a??lamak üzere tasarlad??? çal??ma; yapay, sentetik ve normal tüketim at?klar?ndan olu?an hijyenik bir ortama bir insan silueti yerle?tirilmesiyle ba?layacak ve çe?itli a?amalardan geçerek finaline ula?acak. Çal??man?n ikinci a?amas?nda, siluetin ba? bölgesine gerçek bir ?Bonzai? a?ac?, kalp bölgesine filizlenmekte olan toprak, ellerine ise ah?ap kaslardan sarkan tabi yemi?ler yerle?tirilecek. Bu üç bölge aras?na insan vücudundaki damar a??n? simgeleyen bitki kökleri gerilerek vücudun iç i?leyi?i do?adaki unsurlarla canland?r?lacak. Çocuklar ve aileleri, enstalasyon ekibi yard?m?yla alana yerle?tirilmi? plastik ??r?ngalarla yapay çöp y???nlar? aras?ndaki su haznelerinden su doldurarak siluetin kalbine damlatacak, bu i?levi yerine getirenler siluetin ellerindeki meyve ve yemi?lerden alabilecekler. Çocuklar ayr?ca çal??ma alan?ndaki at?klardan ve objelerden eklentilerle bu insan siluetini zenginle?tirebilecekler.

Organik Mutfak Atölyesi ile Ne?eli Kurabiyeler!

Organik mutfa??n sa?l?kl? lezzetleri minik ?eflerle sunuluyor. 11 Kas?m Pazar günü 14.00-18.00 saatleri aras?ndaki iki seans olarak gerçekle?tirilecek olan atölyede; sa?l?kl? beslenme konusuna de?inilecek, anneler ve çocuklara sa?l?kl? at??t?rmal?klar önerilecek ve hep birlikte lezzetli organik kurabiyeler haz?rlanacak. Atölye ile vücudumuzun do?al dengesine uyumlu ?ekilde beslenmenin kurallar?na dikkat çekmenin ve yepyeni lezzetler ke?fetmenin yan? s?ra keyifli payla??mlarla anneler ve çocuklar?n bir araya getirmek hedefleniyor. Organik Kurabiye yap?m?nda kullan?lan tüm malzemelerin tan?t?m? ile ba?layacak atölye; hamurun yo?rulmas?, kal?plar?n tan?t?lmas?, hamurlar?n ?ekillendirilmesi ile devam ederek, pi?irilen kurabiyelerin sunuma haz?rlanmas?yla sona erecek. Çocuklar bu alternatif mutfak anlay???yla hem el becerilerin geli?tirecek, hem hayal güçlerini mutfak nas?l kullanabileceklerini ö?renecek hem de sa?l?kl? beslenmenin yeryüzündeki ya?am?m?z?n ne kadar önemli bir parças? oldu?unu uygulayarak ö?renecek.Çocuklar! Hat?ra Orman? A?aç Ekimine Haz?r m?s?n?z?

18 Kas?m Pazar Günü 16.00-18.00 saatleri aras?nda, Beylikdüzü Migros Al??veri? Merkezi binas?n?n etraf?ndaki çerçevelenmi? alan, Çocuk Kulübü?nün Minik Bahç?vanlar? ve a?aç ekimi aktivitesiyle küçük bir ormana dönü?türülecek. Topra??n ekime haz?rlanmas?n?n ard?ndan, Çocuk Kulübü üyelerinin marifetli elleriyle a?açland?r?lacak olan alan, uzun y?llar boyunca korunarak sahip ç?k?lacak yemye?il bir hat?ra alan? olacak. Hat?ra Orman?; Beylikdüzü Migros AVM Çocuk Kulübü üyelerinin Ladin fideleri dikimiyle hayat bulacakken; ekim esnas?nda, verimli bir toprak, topra?? besleyen temiz bir hava, bunlar kadar hayati önem ta??yan su ve su kaynaklar? hakk?nda önemli bilgiler edinilecek. A?aç ekimi; Çocuk Kulübü?nde ayn? gün ekolojik denge ko?ullar?n?n oyunlu uygulamalarla anlat?laca?? Ekoloji Okulu?nun hemen akabinde gerçekle?tirilecek. 18 Kas?m günü 50 a?aç dikiminin yap?laca?? Hat?ra Orman?, 23 Aral?k günü ise toplamda 100 a?aca kavu?acak.?Sevimli Dinozor?la Tiyatro Zaman?

30 Aral?k 2012 Pazar günü Tiyatro Alk?? ekibi taraf?ndan sahnelenecek olan ?Sevimli Dinazor? adl? oyun, Beylükdüzü Migros AVM Çocuk Kulübü üyeleri ve tüm ziyaretçiler için ücretsiz sahnelenecek. 17.00?da ba?layacak olan oyun, kocaman bir dinozor yavrusu ile sevimli mi sevimli, ak?ll? m? ak?ll? bir çocu?un e?lenceli ve heyecanl? maceralar?n? anlat?yor.Huzurlar?n?zda ?Flamingo Domingo?

Kukla Tasar?m? Ça?layan Sevinçer taraf?ndan yap?lan, Ça?layan Sevinçer ve Ayfer Alkaya?n?n oynad??? ?Flamingo Domingo? adl? kukla tiyatrosu 9 Aral?k Pazar günü ücretsiz sahnelenecek. Birbirinden özenle tasarlanm?? kuklalar?n oyunculara e?lik etti?i oyun, ?Bu koca ?ehirlerin bacalar?ndan tüten dumandan, hastane çöplerindeki t?bbi at?ktan, vapurdan at?lan bayat simitten ve bir o kadarda plastik ?i?e ve kapaktan haberdarken kendinizi bu ?ehirde bizimle bu ?ehri payla?an bir ku?un yerine koymak ister misiniz?? diye soruyor. 

Yorum ekle