Anasayfa AVM Etkinlik AVM Etkinlik Neomarin'de Sihirli Dünya
Pazartesi, 27 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
AVM Etkinlik - AVM Etkinlik
Çarşamba, 12 Eylül 2012 11:40

Neomarin Pendik Al??veri? Merkezi?nin geçti?imiz ?ubat ay?nda hayata geçirdi?i Neomarin Çocuk Kültür Merkezi, sihirli dünyas?n?n kap?s?n? bütün çocuklar için yeniden aralad?. K?sa bir yaz molas?n?n ard?ndan Eylül ay?na tüm h?z?yla giri? yapan Neomarin Çocuk Kültür Merkezi, aile ve çocuklar için haz?rlad??? çok özel etkinlik alan?nda uygulamak üzere renklerin, ???klar?n, sesin ve sanat?n iç içe geçti?i muhte?em bir program haz?rlad?.

 

 

Neomarin Çocuk Kültür Merkezi, Türkiye?de bir AVM içinde yap?land?r?lan ilk kültür merkezi olma özelli?iyle, geçti?imiz aylarda ad?ndan s?kça söz ettirdi. Yaz aylar?na kadar birbirinden önemli sanatç?lar?, eserleri, sergileri, sosyal hizmet uzmanlar?n?, yazar ve yay?nevlerini özel tasarlanm?? kapal? mekan?nda çocuklarla bulu?turan Kültür Merkezi, e?itmenlerin, ailelerin, sanatç?lar?n ve çocuklar?n aras?nda kurulan aile s?cakl???ndaki payla??mlarla güzel günlerin ev sahibi oldu. Özel gösterimlerin d???nda çok çe?itli sanat atölyelerine ücretsiz olarak kat?lan çocuklar, hayatlar?n?n pek çok ilkini ya?ad?klar? Neomarin Pendik AVM?de unutulmaz bir k??-ilkbahar sezonu geçirerek yaza bu birikimle haz?rland?lar.

 

Neomarin Çocuk Kültür Merkezi yeni sezonunu 9 Eylül Pazar günü ?Benim Sihirli Dünyam? temas?yla açarak, sihirli bir mekanda, sihirli atölyeler ve gösterimlerle uzun bir döneme ad?m att?. Etkinlikler Eylül ay? boyunca Çar?amba, Cumartesi ve Pazar günleri devam ederek, bu günleri çocuklar için çok güçlü bir motivasyon kayna??na dönü?türecek. 30 Eylül?e kadar deneyimli tiyatro gruplar?n? kendi sahnesine davet edecek olan Neomarin Çocuk Kültür Merkezi, dünya klasiklerinin önemli masallar?n? çocuklarla oyunla?t?racak, illüzyon gösterileriyle herkesi hayrete dü?ürecek. Çocuklar, Eylül ay? boyunca mutfak sanat?, kostüm tasar?m?, dünyaca ünlü filmler ve resimler, sihirli biblolar, bez bebekler, masal kahramanlar? aras?nda diledikleri gibi dola?arak Sihirbazl?k Okulu derslerine kat?lacak ve Ümit Kireççi liderli?inde sihirbazl?k ö?renecekler.

 

Neomarin Çocuk Kültür Merkezi; Sevinçer Masal Tersanesi?nden ?Mucit? ve ?Ö?leden Sonra?,  Nedim Saban ve Tiyatro Kare?den ?Çocuklar? Büyüten Masallar?, Lüle Dü?ler Tiyatrosu?ndan ?Sihirbaz Krala Kar???, Elim Sende Kukla Tiyatrosu?ndan ?Yalanc? Yalanc? ve ?Ötmeyi Bilmeyen Horoz?, Güleryüz Sahnesi?nden ?Nasrettin Hoca Gide Gide? adl? çocuk oyunlar?n? ücretsiz olarak miniklerle bulu?turacak. Sanatsever çocuklar, sanatç?larla da bir araya gelerek tiyatro türleri hakk?nda bilgi edinecek, oyunculuk sanat?n? ustalar?ndan dinleyecekler.

 

Neomarin Çocuk Kültür Merkezi?nde sahnelenen tüm oyunlar, özel gösterimler, dersler ve atölye program? ücretsizdir.  Atölyeler,  ?3C+ Program? (Creative-Crazy-Comprehension/Genious) ile GA Çocuk taraf?ndan haz?rland?. Beyinle bedensel geli?imi paralel devam ettirebilmek, tak?m halinde çal??abilme yetene?i kazand?rmak, farkl? ortamlara uyumu kolayla?t?rmak, özgüven ve ifade yetene?ini art?rmak amaçlar?yla geli?tirilen program, temel olarak gözlem, ara?t?rma, alg?lama, yarat?c?l?k, fark?ndal?k, adaptasyon gibi mental ve motor becerileri geli?tirmeye yönelik tasarland?.

PROGRAM

09 EYLÜL PAZAR 2012

14.00 ? 15.00 Sihirli Parmaklar Resim Atölyesi

16.30 ? 17.30 S?H?RBAZ KRALA KAR?I - ÇOCUK T?YATROSU

17.30 ? 18.30 Sihirli Bez Bebekler Oyuncak Atölyesi

12 EYLÜL ÇAR?AMBA

15.00 ? 16.00 Sihirli Masallar Oyun Atölyesi / Hansel ve Gratel Masal?

16.00 ? 17.00 Sihirli Ta?lar Desen Atölyesi

17.00 ? 18.00 Sihirli Tatlar Çikolata Atölyesi

15 EYLÜL CUMARTES?

16.30 - 17. 30 S?H?RBAZ / ?K? K???L?K ?LLÜZYON GÖSTER?S?

17.30 - 18.30  MUC?T -  ÇOCUK KUKLA T?YATROSU

16 EYLÜL PAZAR

13.00 -14.00 Sihirbazl?k Okulu  / Ders 1

16.30 - 17.30 ÇOCUKLARI BUYUTEN MASALLAR-1 - ÇOCUK T?YATROSU

19 EYLÜL ÇAR?AMBA

15.00 ? 16.00 Sihirli Masallar Oyun Atölyesi / K?rm?z? Ba?l?kl? Ispanak Masal?

16.00 ? 17.00 Sihirli Tatlar Mutfak Atölyesi / Ispanakl? Börek

17.00 ? 18.00 Sihirli Sebzeler Natürmort Resim Atölyesi 

22 EYLÜL CUMARTES?

14.00 -15.00 S?H?RBAZ / ?K? K???L?K ?LLÜZYON GÖSTER?S?

15.00 ? 16.00 YALANCI YALANCI - ÇOCUK KUKLA TIYATROSU

16.00 ? 17.00 Sihirli Formlar Biblo Atölyesi / Pinokyo

17.00 -  18.00 Sihirli Tatlar Muftak Atölyesi / Yalanc? Tavuk Gögsü

23 EYLÜL PAZAR

14.00 - 15.00 Sihirbazl?k Okulu / Ders 2

15.00- 16.00 NASREDD?N HOCA G?DE G?DE / MÜZ?KL? DANSLI ÇOCUK OYUNU

16.00 ? 17.00 Sihirli Gölgeler Tasvir Atölyesi/Nasrettin Hoca

17.00 ? 18.00 NASREDD?N HOCA G?DE G?DE / MÜZ?KL? DANSLI ÇOCUK OYUNU

26 EYLÜL ÇAR?AMBA

15.00 ? 16.00 Sihirli Masallar Oyun Atölyesi / Charlie? Nin Çikolata

Fabrikas?

16.00 ? 17.00 Sihirli Kuma?lar Kostüm Atölyesi

17.00 ? 18.00 Sihirli Tatlar Çikolata Atölyesi / Charlie?nin Çikolata Fabrikas?ndan Seçmeler 

29 EYLÜL CUMARTES?

14.15 -15.15 Ö?LEDEN SONRA - ÇOCUK KUKLA T?YATROSU

15.30- 16.30 S?H?RBAZ /?K? K???L?K ?LLÜZYON GÖSTER?S?

17.00- 18.00 Ö?LEDEN SONRA -  ÇOCUK KUKLA T?YATROSU

30 EYLÜL PAZAR

14.00 -  15.00 Sihirbazl?k Okulu  Ders 3

15.30 - 16.30 ÖTMEY? B?LMEYEN HOROZ - ÇOCUK KUKLA T?YATROSU

16.45 ? 18.00 Sihirli Tatlar Çikolata Atölyesi / Çikolatal? Horoz ?ekeri

 

Yorum ekle